Blue Deal belangrijke stap op weg naar duurzame schelpdierkweek

Gezamenlijk werken aan de versterking van schelpdieren als bouwsteen van een gezond en duurzaam menu, dat is kort gezegd de ‘Blue Deal’ die de schelpdiersector, Rijk, Provincie Zeeland, natuurorganisaties en Impuls Zeeland vandaag hebben gesloten. Samen gaan zij aan de slag met natuur-inclusieve schelpdierkweek in de Noordzee en het uitbreiden met nieuwe consumenten. De Blue Deal is ondertekend tijdens de Schelpdierconferentie op Neeltje Jans op 17 maart 2022.

Blue Deal

Foto via zeeland.nl

Schelpdieren: duurzaam en gezond

Voedselproductie gaat gepaard met ca 30% van de globale CO2-uitstoot en aantasting van de biodiversiteit. Het belang van een gezonde levensstijl en gezond voedsel is bekend en met de Covidcrisis weer benadrukt. Actueel is de behoefte aan een duurzame regionale voedselvoorziening. Een belangrijke bron van duurzaam en gezond voedsel zijn mosselen en oesters. Schelpdieren kennen een veel lagere CO2 footprint dan dierlijk eiwit van land. En schelpdiereiwit kan bijdragen aan het reduceren van z.g. welvaartsziekten. Het vergroten van het aandeel schelpdiereiwit in het menu is een bouwsteen naar een duurzame, gezonde en welvarende toekomst. De Verenigde Naties en de Europese Commissie bepleiten dan ook uitbreiding van de schelpdierkweek en -consumptie.

Blue Deal

Met de Blue Deal leggen sector, overheid en natuurorganisatie de ambitie deze uitbreiding voor Nederland vast. Die vraagt veel innovatie zowel in de techniek als regelgeving. Het effectief invullen daarvan vereist afstemming en samenwerking tussen sector, overheid en natuurorganisaties. Deze is uitgewerkt in de Blue deal in een aanpak waarmee niet alleen duurzame en gezonde Schelpdiereiwitproductie wordt nagestreefd maar ook natuurontwikkeling en biodiversiteitsherstel alsook versterking van de regionale economie.

Nieuw: kweek op zee

Nederland kent een lange traditie van schelpdierkweek in de Zeeuwse wateren en de Waddenzee. De omvang is echter beperkt, omdat de huidige kweektechniek gekoppeld is aan luwe wateren. Met nieuwe technieken zijn er mogelijkheden van kweek op zee. Deze kweek, onder nog onbekende omstandigheden, vraagt veel innovatie. In de eerste plaats van de kweek- en natuurtechniek zelf. Ook beleid, regelgeving en financiering vragen aanpassing.

Eerlijk speelveld

Uiteindelijk is het te doen om een groter aandeel in het menu. Schelpdieren zijn voor veel mensen nog geen vanzelfsprekende eiwitbron. Essentieel is nieuwe consumenten te bereiken, met nieuwe producten, op nieuwe markten. Dat vraagt ook een eerlijk speelveld. Het kabinet zet in op stimulering en beprijzing zodat duurzaam en gezond voedsel een meer gelijk speelveld krijgen.

Taskforce Schelpdieren

Voor de uitvoering is een ‘Taskforce Schelpdieren’ opgericht. Die gaat aan de slag met:

  • Het creëren van ruimte voor schelpdierkweek, zowel nearshore als offshore (binnen en buiten windparken) in combinatie met de realisatie van natuurwaarden; Het uitvoeren van
  • praktijktesten voor het natuur-inclusief kweken van mosselen;
  • Het creëren van voorwaarden voor het vergroten van consumptie van het gezonde en duurzame schelpdiereiwit.

Deelnemende partijen

In de Blue Deal en de Taskforce Schelpdieren werken samen:

  • Producentenorganisatie Mosselcultuur
  • Vereniging Schelpdierhandel
  • Zeeuwse Milieufederatie
  • Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
  • Provincie Zeeland
  • Impuls Zeeland

 

Bron: zeeland.nl

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de producentenorganisatie Mosselcultuur, Vereniging Schelpdierhandel, Zeeuwse Milieufederatie, Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland.

 

Geef een reactie