Staatsbosbeheer werkt aan beter klimaat en mooier landschap

Staatsbosbeheer: dinsdag ontving minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Hierin worden voorstellen gedaan om de Nederlandse bijdrage aan de internationale klimaatdoelen vorm te geven. Bos, natuur, landschap en het duurzaam gebruik van grondstoffen zoals hout spelen een aanzienlijke rol in het halen van de klimaatafspraken. In dit Voorstel op hoofdlijnen worden verschillende aanbevelingen gedaan waar Staatsbosbeheer als grootste bos- en natuurbeheerder een belangrijke rol in kan vervullen. De klimaatafspraken zijn een maatschappelijke opgave, waar Staatsbosbeheer graag een bijdrage aan levert.

Staatsbosbeheer

Foto via staatsbosbeheer.nl

CO2 opslag in bos

Bos slaat CO2 op en houdt het vast. Nu leggen de bossen en andere vegetaties in Nederland ongeveer 3,7 Megaton CO2 per jaar vast. Dit is ongeveer 2% van de jaarlijkse uitstoot. Berekeningen van WUR en het CBS laten zien dat het merendeel van de koolstofvastlegging in Nederlandse ecosystemen plaats vindt in bossen. Ongeveer 60 procent. Door meer bossen aan te planten in onder andere stedelijk gebied, langs infrastructuur en in het buitengebied, door klimaatslim beheer van bos- en natuurgebieden en anti-verdrogingsmaatregelen in natuurgebieden kan tientallen procenten meer CO2 worden opgeslagen en vastgehouden. Een groot voordeel van deze maatregelen in bos en natuur is dat er tegelijkertijd een stevige kwaliteitsverbetering in leef, woon- en werkomgeving, waterkwaliteit en biodiversiteit kan worden gerealiseerd.

Klimaatwinst door duurzaam gebruik van hout

Met de houtsector wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden voor het duurzaam gebruik van hout. Het langer vasthouden van CO2 in de keten, bijvoorbeeld door meer hout te gebruiken in de houtskeletbouw, is een belangrijke manier om klimaatwinst te behalen.

Samenwerking Staatsbosbeheer met landbouwsector

Staatsbosbeheer werkt daarnaast samen met onder andere de landbouwsector aan het ontwikkelen van meer Agroforestry en voedselbossen en probeert met gerichte inzet van gronden natuur-inclusieve landbouw te bevorderen. Ook liggen er kansen om bij te dragen aan het Klimaatakkoord via onder andere het vernatten van veenweidegebieden en het versterken van cultuurhistorische landschapselementen.

Lees meer op het dossier bos & hout en via het actieplan bos- en houtsector.

Bron: www.staatsbosbeheer.nl

 

One Response to Staatsbosbeheer werkt aan beter klimaat en mooier landschap

Geef een reactie