Nationaal Toekomstbeeld Fiets: Fiets prominent op Nationale agenda

Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend na de bestuurlijke overleggen met de regio’s over de investeringsprogramma’s. Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit: “Met het NTF wordt voor het eerst onderkend dat de fiets een volwaardige modaliteit is en als effectieve oplossing moet worden ingezet voor de nationale opgaven op gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, veiligheid, klimaat en duurzaamheid.”

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Rijk en regio’s hebben afgesproken om volgend jaar regionale fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Met dit toekomstbeeld wordt beoogd een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets geeft zicht op ontbrekende schakels in het netwerk van snelfietsroutes en fietsenstallingen. In het mobiliteitsfonds wordt integraal gekeken naar knelpunten, daarbij wordt de fiets als volwaardige oplossing meegenomen.

Aan de slag met de regio

Dit besluit betekent dat de provincie met de regio aan de slag gaat om regionale fietsnetwerkplannen voor het NTF op te stellen en de regionale investeringsopgave voor de schaalsprong Fiets goed in beeld te krijgen. Hiermee wordt geborgd dat de komende jaren fietsprojecten voldoende voortgang kunnen boeken, doordat er concrete programma’s geformuleerd worden en de kaders en afspraken voor uitvoering helder geformuleerd zijn. In maart 2021 volgt een eerste contourenschets en in september 2021 een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Doel is om tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda te komen met het rijk. Parallel hieraan zetten Rijk en regio zich blijvend in om te investeren in fietsnetwerken en fietsparkeerplaatsen aan de hand van een uitvoeringsagenda fiets.

Tour de Force

Met het NTF wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke ambities van het samenwerkingsverband Tour de Force om te komen tot meer en veiliger fietsgebruik in Nederland.

Bron: provincie-utrecht.nl

bussen

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign