Handtekening onder samenwerking medicijnresten uit water Noord-Nederland

Als één van de partners van het nieuwe Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten ondertekende ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het convenant voor deelname aan dit netwerk. Het zetten van de handtekening gebeurde tijdens het congres ‘Zorg(en) om water’ in Zeegse (Drenthe). Dit congres was de aftrap van een langdurige samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in buitenwater in Noord-Nederland te verminderen.

medicijnresten

Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten is groeiende en bestaat inmiddels uit: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Groningen, Centre of Expertise Water Technology en Healthy Ageing Network Northern Netherlands. Foto’s via wdodelta.nl

‘Wicked problem’

Hoewel de gehalten van medicijnresten in water binnen het werkgebied van WDODelta nog erg laag zijn, vindt het waterschap het onwenselijk dat er microverontreinigingen, zoals medicijnresten, in het water voorkomen. De medicijnresten vormen een ‘wicked problem’, zowel voor aanpak aan de bron als voor het verwijderen uit afvalwater.

Milieu-impact

Nederland heeft een goede gezondheidzorg. Voor heel veel aandoeningen en klachten zijn effectieve behandelmethodes beschikbaar, waar medicijnen onderdeel van uitmaken. Naarmate Nederland vergrijst, neemt dit medicijngebruik ook toe. Maar hoe gaan we om met de milieu-impact van deze medicijnen zodra ze via onze urine en het rioolwater in het buitenwater terechtkomen? En hoe kunnen we dit zoveel mogelijk beperken?

Het accent bij de partijen uit de watersector richt zich op het zuiveren van afvalwater. WDODelta kan met name bijdragen met kennis van (effecten van) medicijnenresten in rivieren, kanalen en sloten én in de waterketen. Denk bij dit laatste aan de aanwezigheid van medicijnresten in rioolwater en hoe dit op de rioolwaterzuiveringen eruit kan worden gehaald of hoe juist voorkomen kan worden dat het er überhaupt inkomt. Bijvoorbeeld door bewustwording bij gebruikers en voorschrijvers van medicijnen.

Tevens brengt het waterschap eigen ervaringen in met eerdere proeven met het Deventer ziekenhuis en met huisartsen en apotheken in Meppel. Het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater kost veel energie en/of grondstoffen. Het waterschap is binnen deze samenwerking dan ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van meer duurzame technieken om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen.

Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten

Met de start van het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten zal vanuit de hele keten worden samengewerkt aan oplossingen. Denk hierbij aan voorlichting over medicijnresten, inzameling van overgebleven medicijnen, verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde en non-farmaceutische behandelingen en meer vormen van duurzame zuivering. Hierbij zet iedere partij zich in vanuit de eigen positie en rol en vanuit het gedeelde maatschappelijk belang. Met de ondertekening van het convenant werd deze samenwerking door alle partijen bezegeld.

Bron: wdodelta.nl

 

Geef een antwoord

Duurzaam Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: 

Adverteren?

Wilt u op deze website adverteren neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Bij het aanmelden gaat u akkoord met ons privacybeleid.

© Copyright Duurzaam Actueel 2023 | Website is ontwikkeld door Sabos webdesign