Blauwewaterstoffabriek in Den Helder in zicht

Den Helder: partijen tekenen intentieovereenkomst om haalbaarheid te onderzoeken

De komst van een blauwewaterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen. Betrokken overheden en marktpartijen hebben dat afgesproken in een Intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder. Blauwe waterstof is een schonere energiebron doordat de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen.

Den Helder

Recent ondertekende een groot aantal partijen een overeenkomst om grootschalige productie van Blauwe waterstof in Den Helder te onderzoeken. Daarmee speelt Noord-Holland Noord in op het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft recent de Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal binnenkort het gesprek met het kabinet over beide documenten gaan voeren.

Intententieovereenkomst is getekend

Deze intentieovereenkomst is ondertekend door de NAM, Gasunie, GasTerra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en New Energy Coalition. De partijen hebben met elkaar afgesproken een eerste verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een grootschalige waterstoffabriek in Den Helder.

In de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland wordt Den Helder als een belangrijke aanjager voor de energietransitie gepositioneerd. Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: ‘’Noord-Holland zit midden in de energietransitie. Dat is een gigantische operatie voor heel Nederland. We moeten op een andere manier aan onze energie komen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ik ben blij dat we met deze verschillende partijen gaan kijken naar de haalbaarheid van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Het is daarmee ook een mooi voorbeeld van de kansen die de energietransitie biedt.’’

Belangrijke rol voor havens

De havens van Amsterdam, Groningen en Den Helder hebben een belangrijke rol te spelen in het aan land brengen van groene energie vanaf de windparken op zee. Waterstof gaat daarbij een grote rol spelen. Om die toekomstige taak kracht bij te zetten zijn deze drie havens een samenwerkingsverband aangegaan onder de noemer Hydroports. De Hydroports hebben de ambitie om bij te dragen aan het optimaliseren van de infrastructuur voor de toekomstige waterstofeconomie. De ontwikkeling van een productiefaciliteit voor blauwe waterstof in Den Helder is daarbij van strategisch belang.

Blauwewaterstoffabriek in Den Helder

Wethouder Kees Visser: “De productie van blauwe waterstof in Den Helder biedt veel economische kansen en werkgelegenheid voor de regio Noord-Holland Noord. Ook kan de regio dan nog beter bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, temeer wanneer Den Helder op termijn tevens een belangrijke rol zal spelen bij de doorvoer van de groene waterstof die geproduceerd gaat worden door windparken op zee. Een recente studie van ECN part of TNO heeft het belang van Den Helder als schakel voor de energietransitie onlangs bevestigd.“

Rol blauwe waterstof in energietransitie

Waterstof is bij uitstek geschikt om doelstellingen rondom de Nederlandse energietransitie te behalen. Het zal als energiedrager een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Het waterstofgas kan geproduceerd worden met groene energie van de (grote) windmolenparken op zee, die in de komende decennia gebouwd gaan worden. Maar ook nu al kan waterstof geproduceerd worden uit aardgas. Bij dit proces komt CO2 vrij, dat tijdens de productie kan worden afgevangen en opgeslagen in de lege gasvelden van de Noordzee. Daarmee wordt voorkomen dat de CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Waterstof dat op deze manier wordt geproduceerd is klimaatneutraal en heet blauwe waterstof. Den Helder heeft een goede positie voor blauwewaterstofproductie door de beschikbaarheid van bestaande gasinfrastructuur voor het transport van waterstof. Ook gunstig is de nabijheid van de Noordzee voor de opslag van CO2.

Den Helder 2

Over de samenwerkende partijen:

Over Ontwikkelingsbedrijf NHN
helpt ondernemers bij hun investeringen in de regio, trekt nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie en draagt bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat. Energietransitie is een van de speerpunten van NHN.

Over de NAM
De NAM is een innovatief bedrijf dat al meer dan 70 jaar energie levert aan de samenleving en de industrie. Dat doen we door het opsporen, ontwikkelen en produceren van olie en aardgas uit velden op land en zee. Ook zet de NAM haar kennis, expertise en bestaande infrastructuur in om de energietransitie te versnellen en zo bij te dragen aan een CO2-neutrale toekomst.

Over Gasunie
is het overheidsbedrijf dat de zorg draagt voor het transport van (aard)gas. Gasunies netwerk bestaat uit ruim 15.500 kilometer pijpleidingen in Nederland en Duitsland, aansluitingen op (inter)nationale pijpleidingsystemen en honderden installaties. Op grond van de Gaswet is Gasunie toegestaan om waterstof-infrastructuur aan te leggen en beheren, maar niet om waterstof te produceren, leveren of verhandelen.

Over GasTerra
GasTerra is groothandelaar in aardgas en verkoopt aardgas en groen gas aan energiebedrijven, industrieën en andere grootverbruikers. Energietransitie is altijd een kernonderdeel van de bedrijfsstrategie van GasTerra geweest en het heeft door de jaren heen diverse projecten op dit gebied (mede) mogelijk gemaakt. GasTerra ondersteunt de ontwikkeling van een infrastructuur en markt voor duurzame waterstof.

Over Port of Den Helder
levert een bijdrage aan de economische draagkracht van de regio en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud exploitatie en ontwikkeling van het civiele deel van de haven. Het havenbedrijf faciliteert, stimuleert en coördineert nieuwe activiteiten, investeringen en ontwikkelingen in en rond de haven, waarbij ruimte wordt geboden voor ambities van bedrijven. In de ontwikkelstrategie van de haven staat het staat het leveren van een bijdrage aan de energietransitie centraal, zowel via het leveren van onderhoud aan windparken op zee, als via het produceren en doorvoeren van duurzame energie aan het landelijke of West-Europese energiesysteem.

Over New Energy Coalition
is een kennis- en netwerkorganisatie. NEC zoekt naar werkbare oplossingen voor energievraagstukken. Hierbij beschouwt NEC de hele keten van opwek tot gebruik in samenhang.

Over gemeente Den Helder
heeft de ambitie om een energieneutrale gemeente te worden in 2040. Den Helder heeft al een offshore industrie, gericht op olie en gas en ziet kansen voor de stad en de haven door de energietransitie op de Noordzee

 

Bron: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

 

One Response to Blauwewaterstoffabriek in Den Helder in zicht

  • ik heb Zonnepanelen, Inductiekoken, Warmtepomp, Laadpaal en EV. sinds 2012 zonder subsidie. Waterstof niet nodig. Wie gaat die Waterstof kopen?

Geef een reactie